INSTAGRAM    wallethardiBAF BERGAMO ART FAIR

January 13-15 2023

DISCOVERY ART FAIR Avril 2023


V A N I T A S

group exhibition

GALERIE ALEXANDRE MOTTIER

17 , bd georges favon

CH - GENEVE

jeudi 30 JUIN 2022 de 18h à 20h

L'exposition aura lieu du 1 juillet au 27 août
5. FATart  Art Fair

WOMEN & FLINT in arts

100 zeitgenôssiche Kûnstlerinnen

09 - 11.09. 2022.

Kammgarn West / SCHAFFHAUSEN